Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa