Hội thảo Văn hóa 2022: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa"

Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” dự kiến khai mạc vào tháng 12/2022 tại tỉnh Bắc Ninh dưới hình thức trực tiếp với khoảng 1.000 đại biểu tham dự.

dea2-1668185327.jpg
Ảnh minh họa.

Hội thảo Văn hóa năm 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Hội thảo được tổ chức 2 phiên (phiên chuyên đề và phiên toàn thể), và ba nhóm nội dung thảo luận chính: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. 

Mục đích của Hội thảo nhằm: Tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là các quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Hội thảo cũng tạo diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước báo cáo, trao đổi, thảo luận, làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. 

Nội dung chính của Hội thảo bao gồm: Rà soát, phân tích hệ thống chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa; Đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa (ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa; cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sỹ và nghệ nhân; liên kết, hợp tác trong nước và ngoài nước trong phát triển văn hóa…) và các vấn đề đặt ra.