Tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Chiều tối 7/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

van-hoa-1667871788.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Cùng dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã tích cực triển khai Kết luận của Tổng Bí thư trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa mà Tổng Bí thư đã chỉ ra là “việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối văn hóa của Đảng còn thiếu đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả”, văn hóa chưa được quan tâm một cách đầy đủ, tương xứng với kinh tế và chính trị; đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao…

Hội thảo được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp thể chế hóa kịp thời đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong bối cảnh mới; phát huy tối đa các nguồn lực từ Nhà nước, xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa.

van-hoa-1-1667871788.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Đảng ta ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vào năm 2023.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, sự kiện này sẽ thêm một lần nữa khẳng định về cách tiếp cận mới của Quốc hội, thông qua hội thảo, diễn đàn để tập trung trí tuệ của cả hệ thống chính trị vào những nội dung rất quan trọng của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Hội thảo Văn hóa năm 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, hội thảo sẽ tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung chính như: cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để xây dựng, ban hành thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; thể chế, chính sách cho phát triển văn hóa; nguồn lực cho phát triển văn hóa (bao gồm: nguồn lực con người; nguồn lực tài chính).

Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác chuẩn bị nội dung, phương án truyền thông, công tác hậu cần và điều kiện bảo đảm cho hội thảo; các nội dung trọng tâm cần thực hiện...

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức hội thảo phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời đề nghị, Ban Tổ chức tiếp thu nghiêm túc ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan tham gia chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo, bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành công việc trọng tâm đã đề ra theo kế hoạch.

P.P