Góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Chiều 17/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp.

anh-1-1660795860.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Theo Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, mục tiêu của Kế hoạch là cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công tại Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Kế hoạch xác định các công việc trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực và phân kỳ thời gian thực hiện, làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm. Phân công cho các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.

anh-2-1660795882.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trình bày Dự thảo Kế hoạch.

Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc bao gồm: Các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Các nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ đã ban hành có liên quan; Các nhiệm vụ giao cho các đơn vị nội ngành thực hiện và Các nhiệm vụ thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ trình Chính phủ phê duyệt thực hiện.

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đóng góp các ý kiến cụ thể vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

anh-3-1660795853.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, Dự thảo Kế hoạch đã tập trung được các định hướng, các dự liệu rất lớn, tuy nhiên, có nhiều điểm phải chỉnh sửa để Kế hoạch rõ ràng hơn. Đặc biệt, về phần phụ lục của Dự thảo Kế hoạch vẫn còn một số điểm trùng lặp, hoặc chưa thống nhất. Theo Thứ trưởng, điểm quan trọng nhất là phải xác định được các đầu mối, thời gian thực hiện, thời gian triển khai và các từ ngữ sử dụng trong Kế hoạch phải rất chính xác.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ phải được xác định rõ ràng, hợp lý để sắp xếp nguồn lực, không có những nội dung trùng lặp với mục tiêu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị rà soát lại các thông tin thật chính xác, có thêm nhiều phiên làm việc để tập hợp các ý kiến, tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trong thời gian tới.

Xuân Trường