Triển khai kế hoạch hành động theo kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025).

vh-1670207015.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ) giai đoạn 2023-2025; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực và thời gian thực hiện, làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm; phân công các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch là xây dựng, thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ để thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ để thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu: Các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kế hoạch này chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu đã đề ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ các nhiệm vụ được giao theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030, Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

Xây dựng, thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ: xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch cụ thể đối với các nhiệm vụ được giao; tổng hợp vào kế hoạch hàng năm của đơn vị và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.
Tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ: tiến hành rà soát,điều chỉnh, bổ sung (nếu có) để thống nhất, đồng bộ, lồng ghép với các nhiệm vụ thường xuyên và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Phối hợp thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể chủ trì khi có yêu cầu; chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện; đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; rà soát, chủ động đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền để tiếp tục triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kế hoạch này tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, khẩn trương phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

P.V