Tổ chức giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch"

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch".

Dự cuộc họp còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ Quốc, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, cùng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tới dự và đóng góp ý kiến cho giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" (Giải Báo chí).

thuy-1669082065.jpg
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Phan Thanh Nam - Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa đã báo cáo nội dung kế hoạch của Giải Báo chí. Theo đó, việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch; tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong những năm qua, hoạt động báo chí nói chung và các cơ quan báo chí trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc chủ động cung cấp cho độc giả cả nước các thông tin về văn hóa, thể thao và du lịch. Nhờ đó các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch đã đến gần với người dân hơn. Báo chí không chỉ tìm tòi, phản ánh kịp thời những kết quả, thành tựu của công tác văn hoá, thể thao và du lịch mà còn phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Vì thế, việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức hằng năm, trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ngành Văn hóa (28/8) có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong tình hình hiện nay. Bởi đây là hoạt động phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động báo chí; phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

thuy-1-1669082065.jpg
Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" được tổ chức lần đầu được chuẩn bị một cách bài bản, nghiêm túc.

Ông Phan Thanh Nam cũng nêu các Quy định về đối tượng tác giả tham gia giải; quy định về tác phẩm dự Giải.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm: Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện; Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương...

Các tác phẩm đề cập những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người như: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Hướng đến 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam.

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

thuy2-1669082065.jpg
Toàn cảnh cuộc họp.

Về cơ cấu giải thưởng: Giải cá nhân có 4 mức giải: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được trao cho 5 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và báo ảnh); Giải tập thể có 1 mức giải được trao cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia đạt chất lượng cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao và nhất trí với nội dung, kế hoạch của Giải, đồng thời có những góp ý nhằm hoàn thiện Quy chế Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch".

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, báo chí có vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh mọi mặt của đời sống và định hướng dư luận xã hội. Với nhiệm vụ đó, báo chí đã và đang ngày càng phát triển, tạo thành một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại. Vì thế, dù Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch" được tổ chức lần đầu nhưng đã được chuẩn bị một cách bài bản, nghiêm túc nhằm đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí; Góp phần quảng bá và nâng cao vị thế, vai trò của văn hoá, thể thao và du lịch trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Dự kiến, lễ phát động Giải sẽ diễn ra trong tháng 12/2022.

Hà An