Bao Phương Vinh vào vòng 3 giải Billiards carom 3 băng Veghel World Cup 2022