Sắp ra mắt bộ phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đang gấp rút triển khai, hoàn thiện bộ phim tài liệu đặc biệt về sự kiện này.

khue-van-cac-1676352333.jpg
Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, bộ phim có thời lượng khoảng 40 phút, chứa đựng khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, góp phần chuyển tải thông điệp ý nghĩa. Phim tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương vào tháng 2/1943, là sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Theo Đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh giao Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Hãng đã khẩn trương triển khai, chọn đạo diễn và ê kíp nhiều kinh nghiệm, xây dựng kịch bản, khai thác nguồn tài liệu, lựa chọn nhân vật phỏng vấn… để thực hiện bộ phim.

Theo đó, nội dung phim gồm 4 phần. Phần 1 khẳng định những giá trị của bản Đề cương trong thời gian 80 năm qua, khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng.

Phần 2 đề cập đến nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng 80 năm qua về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Phần 3 là nội dung Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Đó là một nền văn học nghệ thuật mới hình thành trong khói lửa của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tạo nên nhiều tác phẩm giá trị. Việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được thể hiện trong các văn kiện của Đảng qua các thời kỳ; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đạt được dưới ánh sáng của Đảng.

Phần 4 là quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị, Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa.

Bộ phim được giao cho đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh thực hiện, dự kiến phát sóng vào 20 giờ 30 phút ngày 27/2 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; các Đài Truyền hình Trung ương và địa phương cũng phát sóng bộ phim trong dịp kỷ niệm này.

Đại diện Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, hiện phim đang trong quá trình quay từ Nam ra Bắc để có đủ đại diện vùng, miền, tiếng nói các chuyên gia, nhà khoa học uy tín cùng đội ngũ văn nghệ sỹ qua các thế hệ, với mong muốn sẽ tạo nên một tác phẩm thực sự có chất lượng và chiều sâu để phục vụ công chúng.

Hà Phương