“Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”