Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. 

gia-dinh-1696407332.jpg

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Khuyến khích cơ quan, tổ chức ngoài công lập có triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này.

Dự thảo đề xuất quy định Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình (dịch vụ sự nghiệp công). 

Theo nội dung Dự thảo, Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quy định này là căn cứ để: Xác định chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công, xây dựng nội dung chi, mức chi cho việc triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí hằng năm; Cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở cho việc đầu tư kinh phí. 

Cơ quan, tổ chức liên quan xác định đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng cho phù hợp với Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

Dự thảo nêu 5 tiêu chí được quy định cụ thể bao gồm: Tính thống nhất: (Bảo đảm việc thống nhất về nội dung hỗ trợ, quy trình, cách thức triển khai cung cấp dịch vụ); Tính cập nhật, kịp thời: (Bảo đảm việc cập nhật, kịp thời các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về lĩnh vực gia đình); Tính khoa học: (Bảo đảm các nội dung của sản phẩm truyền thông được xây dựng bài bản, mang tính khoa học, dễ hiểu, dễ tiếp thu và khả năng tiếp cận sản phẩm truyền thông giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình); Tính phù hợp: (Đảm bảo các sản phẩm truyền thông phù hợp với vùng miền, quốc gia, dân tộc); Tính lan tỏa: (Lan tỏa, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc tốt đẹp về tình yêu thương, sự hiếu thuận, hòa hợp, tôn trọng, cần cù, sáng tạo, hướng con người đến những giá trị của chân, thiện, mỹ. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lĩnh vực gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc).

Tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ sự nghiệp công 

Bảo đảm 100% hoạt động truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được tuân thủ chủ đề theo nội dung tuyên truyền, cập nhật, kịp thời và khoa học. Bảo đảm từ 90% trở lên người thụ hưởng tiếp cận và hài lòng đối với chất lượng, khả năng cập nhật, kịp thời, tính chuyên sâu của các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Bảo đảm tối thiểu từ 80% trở lên các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm; đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả khi cung cấp sản phẩm truyền thông.

Thời gian lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo từ ngày 29/9/2023 đến 27/11/2023.

AT