Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 746/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Mục đích Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định) để thực thi phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

nhiepanh-1680069939.jpg
Bộ ảnh của NSNA Bùi Hỏa Tiễn trưng bày tại Trại sáng tác Nhiếp ảnh. Ảnh minh họa: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Theo đó, Kế hoạch bao gồm các nội dung sau: Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; Gửi Thủ tướng Chính phủ Công văn xin xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn; Xây dựng dự thảo Nghị định, lấy ý kiến thành viên BST, TBT; Họp thành viên BST, TBT xây dựng Nghị định; Gửi dự thảo Nghị định và Tờ trình đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Gửi dự thảo Nghị định lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan; Xây dựng dự thảo: - Tờ trình - Báo cáo đánh giá tác động chính sách - Báo cáo rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự thảo Nghị định - Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định; Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; Hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định; Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.  Trong quá trình soạn thảo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 6 năm 2023.

T.B