Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, tích cực

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và phù hợp với đặc thù các nhiệm vụ của Ngành. 

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho thấy, đến thời điểm này, các nhiệm vụ đều đang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ với 41 nhiệm vụ trên cả 07 nội dung cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách tài chính công; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Bộ đã xây dựng kế hoạch và xây dựng văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đến các đơn vị có liên quan. Tháng 01/2024, Bộ đã hoàn thiện tự đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 của Bộ và báo cáo kết quả gửi Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định. Kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Bộ đạt 83.56/100 điểm, xếp hạng 11/17 bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 01 bậc so với năm 2022).

Cùng với đó, Bộ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tháng 6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính cho gần 200 công chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả, về công bố, công khai thủ tục hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 07 Quyết định công bố thủ tục hành chính, trong đó: 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 63 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ. Công tác nhập dữ liệu về thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian quy định.

Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Ngày 24/01/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ gồm có 12 thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành. Hiện nay, các thủ tục hành chính đang được thực hiện rà soát theo đúng tiến độ được phê duyệt, dự kiến quý III sẽ ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ năm 2024.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Bộ đã tiếp nhận 08 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bản quyền tác giả, thể dục thể thao. Ngay sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị, Bộ đã chuyển đơn vị chuyên môn có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị. Theo đó, đã hoàn thành xử lý 07 phản ánh, kiến nghị; đang thực hiện giải quyết 01 phản ánh, kiến nghị.

Bên cạnh đó là những kết quả về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính 6 tháng cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ, thời gian và hiệu quả. Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ năm 2024.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch đã đăng ký; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tổ chức tham vấn, rà soát các quy định về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai hiệu quả các hệ thống dùng chung của Bộ bao gồm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ; hệ thống thông tin báo cáo; Phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

V.H