Hợp tác du lịch, du lịch Hà Nội, du lịch Thanh Hóa, phục hồi du lịch