Văn hóa - Du lịch

Đưa công tác nghiên cứu khoa học phát triển tốt hơn, dài hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành văn hóa, thể thao, du lịch

Ngày 3/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết Phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (2016-2020). Hội nghị có kết nối trực tuyến một số điểm cầu địa phương. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Thứ trưởng Đoàn Văn Việt; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng.

Báo cáo tóm tắt Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng cho biết: Thực hiện Quyết định số 3212/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung phong trào thi đua “Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, 100% các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của quyết định đến cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hoặc trang thông tin điện tử. Qua đó, đã có tác dụng khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học trong cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học, nghiên cứu viên thuộc đơn vị. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp đã có sự chuyển biến nhất định; đã có thêm những đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài mới và cũng với đó là nội dung nghiên cứu ngày càng phong phú, đa dạng. Tại các cơ sở đào tạo, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ như để bổ sung, cập nhật kiến thức: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn chương trình, giáo trình, viết bài đăng trên tạp chí khoa học, hội thảo khoa học trong và ngoài nước…

Chất lượng nghiên cứu khoa học được chú trọng và từng bước được nâng cao, kết quả nghiên cứu góp phần vào giải quyết được một số vấn đề mang tính cấp bách về quản lý được đặt ra trong các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; nhiều nội dung nghiên cứu được bổ sung vào giáo trình giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng.

Các dự án xây dựng TCVN đã bổ sung thêm đối tượng tiêu chuẩn hóa như mỹ thuật, âm nhạc..., là căn cứ chính để triển khai xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các thiết bị thể thao có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng. Bước đầu huy động được nguồn vốn khác (nguồn vốn ODA) ngoài nguồn ngân sách sự nghiệp Khoa học công nghệ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCVN thực hiện giai đoạn 2016-2020. Góp phần nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học đã xuất hiện nhiều gương mặt mới và sẽ là những nhân tố đóng vai trò quan trọng đến hoạt động của các đơn vị trong tương lai. Hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực, phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế... ngày càng được mở rộng.

Báo cáo tại Hội nghị cũng đã nêu một số hạn chế và nguyên nhân thực tế nghiên cứu khoa học và công nghệ như số lượng đề tài đưa vào ứng dụng chưa nhiều, hiệu quả ứng dụng chưa cao; chưa tạo nên được các yếu tố hình thành thị trường khoa học công nghệ; các nghiên cứu chưa tạo ra các sản phẩm, hàng hóa có khả năng thương mại hóa... Các giải pháo nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ trong thời gian tới cũng được đề cập. 

Đặt khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quốc sách, là động lực cho sự phát triển toàn vẹn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2015 lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua này là hướng đi đúng, thể hiện quan điểm đặt khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quốc sách theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, là điều kiện có tính chất tiên quyết, cần thiết để tiến hành các hoạt động khác dựa trên các luận cứ khoa học, cũng là động lực cho sự phát triển toàn vẹn. Từ đó, lãnh đạo Bộ yêu cầu giao nhiệm vụ cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chủ lực để cố gắng lựa chọn những đề tài có tính chuyên sâu để phục vụ cho công tác quản lý. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng để đưa khoa học vào trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

Đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng cho rằng chúng ta đã đạt được một số kết quả quan trọng: Nhận thức của các cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch về công tác khoa học và công nghệ được nâng cao; Có sản phẩm cụ thể với nhiều đề tài các cấp, ít nhiều có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, trong hoạt động thực tiễn từng ngành, từng lĩnh vực; Trong quá trình nghiên cứu chúng ta bắt đầu tiếp cận dần với những nhu cầu mong muốn của đơn vị. Hay nói cách khác thực tiễn đặt cho các nhà khoa học có những lời giải căn bản để từ đó đóng góp vào sự phát triển chung; Thông qua hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học của chúng ta đã có sự chuẩn bị. 

Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, cụ thể là việc nghiên cứu khoa học công nghệ cũng còn những trăn trở, cần phải khắc phục nhiều thì mới giữ được vị trí là “quốc sách”, mới giữ được vị trí là “điều kiện tiên quyết”. Còn nếu không công tác nghiên cứu chỉ dành trong giới nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu chỉ để cất vào tủ, không đưa được vào thực tiễn.

Bộ trưởng cho rằng, bên cạnh việc cân đối với nghiên cứu cơ bản trong một thời gian dài vẫn chưa được chú trọng, việc tiếp cận các thành tựu các khoa học hiện đại các quốc gia, thế giới bên ngoài, các viện khác trong nước rất rộng mở nhưng khả năng khai thác, kế thừa dường như còn khập khễnh. Ở một chừng mực nào đó, giữa học hàm học vị với năng lực thực tiễn khi nghiên cứu chưa cân xứng. Trong điều kiện ngân sách có hạn, chúng ta phải chọn việc, chọn điểm, chọn đề tài nghiên cứu. Quan điểm kế thừa trong khoa học phải chăng trong thời gian vừa qua cũng đang khập khiễng…

Trên cơ sở kế thừa thành quả 5 năm và khắc phục những vấn đề khó khăn hạn chế, Bộ trưởng đề nghị các nhà khoa học, những người nghiên cứu khoa học, cán bộ công chức viên chức toàn ngành đọc và nghiên cứu lại toàn bộ quan điểm đường lối của Đảng về khoa học và công nghệ. Nhất là nghiên cứu để thấy được điểm mới trong khoa học công nghiệp tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Bởi văn kiện của Đại hội Đảng là công trình khoa học đồ sộ được tổng kết, đúc rút, được kế thừa, phát triển, đó là trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Bộ trưởng cũng đề nghị những người làm khoa học trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp cận theo hướng tập trung cho nghiên cứu khoa học ứng dụng để giải quyết những bài toán, điểm nghẽn trong lĩnh vực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Những vấn đề cần phải có sự luận giải một cách thấu đáo, định hướng, chỉ đường của khoa học. 

Gợi mở một số việc cụ thể trong hoạt động khoa học công nghệ đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, Bộ trưởng nêu rõ: Trong lĩnh vực thể thao, Viện Khoa học Thể dục thể thao phải nghiên cứu tham mưu trình lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thể dục thể thao Chiến lược phát triển Thể dục thể thao đến năm 2030; nghiên cứu phát triển nâng cao thành tích ở các môn thể thao thành tích cao. Về Du lịch, Viện nghiên cứu Du lịch cần nghiên cứu quy hoạch du lịch Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19; nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch của từng vùng, miền. Với lĩnh vực văn hoá, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia cũng cần nghiên cứu sâu để làm sao thực hiện được 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp lớn nhằm chấn hưng văn hoá, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Bộ trường tin tưởng công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới đây sẽ có bước tiến tốt hơn, xa hơn, dài hơn để đáp ứng được nhiệm vụ chấn hưng văn hóa, trong phát triển thể thao thành tích cao, cho du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2016-2020.

PT

Tags: Bộ VHTTDL, Hội nghị - Hội thảo Tổng kết Phong trào thi đua đ, trực tuyến 1 số điểm cầu

 

TẠP CHÍ THỂ THAO ĐIỆN TỬ

Cơ quan của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tòa soạn: số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38453256 - Fax: 024.38230039. Giấy phép số: 117/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/02/2021.

Tổng Biên tập: Lý Đức Thùy - Phó Tổng Biên tập: Lê Thanh Tùng