Thể thao thành tích cao

Hà Nội triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 42,5% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 45% dân số của Thành phố. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 phấn đấu đạt tỷ lệ trên 31% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 35% số hộ gia đình trong Thành phố. Năm 2021, thiết chế văn hóa, thể thao thôn đạt 95%, đến năm 2025 phấn đấu số hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa đạt từ 86 đến 88%, làng văn hóa đạt 65%, tổ dân phố văn hóa đạt 75%. Đến năm 2030 phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, làng văn hóa đạt 70%, tổ dân phố văn hóa đạt 80% theo quy định và có ít nhất 3 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.

Để đạt được chỉ tiêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Cuộc vận động đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao. Tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; đồng thời vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe để duy trì nền nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật. Tại cấp Thành phố: Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập thể dục thể thao phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: hướng dẫn kiến thức th dục thể thao; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục thể thao đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện. Tại cấp quận, huyện, thị xã: Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thể dục thể thao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các đơn vị đảm bảo yêu cầu chuyên môn. Tại cấp xã, phường, thị trấn: Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các câu lạc bộ thể dục thể thao; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân tập thể dục, thể thao thuận lợi, hiệu quả.

Công tác phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho các đối tượng được chú trọng, thông qua việc ký kết và triển khai Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp về chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Hỗ tác chuyên môn nghiệp vụ, lực lượng trọng tài điều hành tổ chức. Triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình nhằm phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện thể dục, thể thao, xây dựng gia đình thể thao; các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí, trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên được vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho Nhân dân.

Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của Nhân dân. Duy trì thường xuyên hệ thống các giải thể thao cấp xã, huyện, ngành, thành phố và tham gia giải toàn quốc, đảm bảo quy trình, an toàn, chất lượng, hiệu quả. Các quận, huyện, thị xã, sở ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, đại hội thể dục, thể thao nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Khuyến khích các quận, huyện, thị xã, Sở, ngành, đoàn thể, tổ chức giải thi, hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Để triển khai hiệu quả Cuộc vận động, cần tập trung đầu tư nguồn lực để triển khai thực hiện. Cụ thể, về cơ sở vật chất: Các quận, huyện, thị xã, sở ngành, đoàn thể, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, lao động, học sinh, sinh viên và mọi đối tượng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao rèn luyện thể chất và tinh thần. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân tập luyện và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao tại các thôn, bản, tổ dân phố và xã, phường.

Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: Kiện toàn bộ máy quản lý thể dục, thể thao các cấp, ngành và ở cơ sở; đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào thể dục, thể thao trong tình hình mới. Cần nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động. Thống kê số liệu, đánh giá kết quả hàng năm về phong trào thể dục, thể thao quần chúng, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nhà trường trong khối học sinh, sinh viên và công tác rèn luyện thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai Cuộc vận động; đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình, có đóng góp thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển phongtrào thể dục, thể thao. Hàng năm các đơn vị tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3. Tổ chức các giải thể thao: Hội khỏe Phù Đổng, Hội khỏe Thanh niên, Công nhân viên chức, lao động, Phụ nữ, Nông dân, người cao tuổi, người khuyết tật, chiến sỹ khỏe trong lực lượng vũ trang, Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Tags:

 

TẠP CHÍ THỂ THAO ĐIỆN TỬ

Cơ quan của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tòa soạn: số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38453256 - Fax: 024.38230039. Giấy phép số: 117/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/02/2021.

Tổng Biên tập: Lý Đức Thùy - Phó Tổng Biên tập: Lê Thanh Tùng