Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023.

khong-hut-thuoc-1695808060.jpg

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc. 

Tăng cường hiệu quả việc thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc tại Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc. 

Kế hoạch nêu rõ các nội dung chính trong công tác tuyên truyền như: Tuyên truyền về Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên truyền hình: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về Phòng, chống tác hại của thuốc lá gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các mô hình không khói thuốc, cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, người dân trong cộng đồng. 

Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước; Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn; Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giảng viên, sinh viên 2 trường tại Đà Nẵng; Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Biểu diễn (sân khấu hóa) các tiểu phẩm đạt giải từ cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá; Tham gia các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức.

T.L

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/tuyen-truyen-pho-bien-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-nam-2023-a27632.html